Financiën

Jaarverslag april 2020 - april 2021

De eerdere toekenning van de subsidies van het ministerie van OCW voor een periode van vier jaar (2020-2024) voor de projecten van Skills Talents, Skills Heroes en Internationale wedstrijden, heeft in het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de borging en continuïteit van de projecten.

Met de vanwege Covid-19 aangepaste opzet voor Skills The Finals is in de zomer van 2020 voortvarend aan de slag gegaan. Zowel de projectplannen als de begrotingen werden daarop aangepast. Een groot deel van de uitvoering kwam nu te liggen bij onderwijsinstellingen en bedrijfspartners. WorldSkills Netherlands zorgde voor projectteams, een financiële ondersteuning en dekking van de kosten op de externe locaties. Met deze opzet werden 30 locaties bereid gevonden om Skills The Finals met de geldende restricties uit te voeren in maart 2021.

Echter met de zorgwekkende ontwikkelingen rondom de verspreiding van Covid-19 (en de Delta variant) en de toenemende druk op het scholenveld, is in mei door het Skills Netherlands bestuur besloten om het evenement definitief te annuleren.

Deze niet eerder vertoonde afzegging had zichtbare gevolgen voor het programma en de promotie van beroepsonderwijs, vakwedstrijden en vakmanschap. Echter ook financieel heeft dit een wissel op de reguliere begroting getrokken. De kaderregelingen van OCW voorzien namelijk in richtlijnen voor de vaststelling van de bestemming en doelstellingen. Bij het niet behalen van deze doelstellingen wordt een terugbetaling gevorderd.

Er is tijdig geanticipeerd op uitstel of afstel van projecten. Zo kreeg een deel van de internationale subsidie bestemd voor afronding van Team Netherlands Graz een herbestemming. Met het ministerie was ook overleg om zoals eerder beschreven voor een deel van de niet aangewende subsidies* van Skills Talents en Skills Heroes een additioneel motivatieprogramma te ontwikkelen. Een programma dat breed voor het gehele beroepsonderwijs is en oriënterend op beginnend vakmanschap, beroepsonderwijs en op vakwedstrijden. Dit initiatief vond bij het ministerie goedkeuring.

Ook bij de private financiering waren er bijzonderheden. Het feit dat Covid-19 plotseling opkwam, zorgde ervoor dat de partners hun overeenkomsten veiligheidshalve on hold zette of doorschoven naar het volgende jaar. Tegelijk was het in het verslagjaar de uitdaging om nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met bedrijven, branches en particuliere fondsen te zoeken. Want omdat de reguliere subsidies in hoogte van bedragen gelijk blijven, is groei bij de projecten alleen te realiseren door cofinanciering, sponsoring en materialen in natura van derde partijen. Deze uitdaging blijft financieel gezien staan voor de komende jaren.

p

De MBO Raad en het ministerie van OCW hebben voor hun deel in het verslagjaar verantwoordingsrapportages en waar noodzakelijk accountantsverklaringen ontvangen.

p

Bijgaande kosten en baten 2020 en kwartaal 1 2021 zijn akkoord bevonden door accountants van Baker Tilly.

Geconsolideerde balans per 31 maart 2021 (x €1)

Activa 31 maart 2021
Materiële vaste activa € 25.329
Vorderingen € 260.325
Liquide middelen € 2.448.221
€ 2.733.875
Passsiva 31 maart 2021
Groepsvermogen € 1.307.159
kortlopende schulden € 1.426.716
€ 2.733.875
Baten
Subsidiebaten € 3.512.423
Branchebijdragen € 2.750
Sponsorbijdragen € 4.959
Som der baten € 3.520.132

 

Lasten
Directe projectkosten € 807.747
Personeelskosten incl. sociale lasten € 1.638.398
Afschrijvingen materiële vaste activa € 15.186
Lasten algemene bedrijfsvoering € 390.525
Som der lasten € 2.851.856

 

Resultaat over periode € 668.276*

* = Dit periode resultaat is het directe gevolg van het niet kunnen aanwenden van aangevraagde en gealloceerde subsidie door de Covid-19 restricties en effecten hiervan op de ingediende programma’s. Daarbij is een deel d.m.v. een bestemmingswijziging alsnog aangewend voor het motivatie programma. Resterende niet aangewende gelden moeten worden verrekend met de verstrekker (OCW) en zullen hierdoor komen te vervallen.

“Skills klinkt goed”

“Jongeren enthousiast maken voor het bloemistenvak, zodat ze later sneller die richting op gaan is waarom mijn bedrijf vakwedstrijden sponsort”, zegt Jeroen Blaauw directeur van Jodeco Glass uit Dinxperlo. “En natuurlijk als het kan dat er dan een mooie glasdecoratie...

‘Ons steentje bijdragen voor het bakkersvak’

“Eigenlijk zijn we via onze collega en Meester Boulanger Hiljo Hillebrand bij Skills terechtgekomen. Hij is jurylid en expert bij vakwedstrijden en begeleidt deelnemers naar WorldSkills”, zegt communicatie- en event manager Hilco Wagenaar van Royal Steensma, met...

Volgende hoofdstuk: Vooruitblik